ua   eng  

info@hrs.in.ua

066 18 42 447

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Неклонська Євгенія Ігорівна, відповідно до чинного законодавства, пропонує необмеженому колу осіб укласти цей Договір про надання послуг (далі — Договір) на наступних умовах:

1. Терміни та загальні положення.

1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://hrs.in.ua, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цієї Оферти.

1.5. Користувач – дієздатна особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти та сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавець та Користувач.

1.7. Курс – виражений у формі лекції (вебінар, майстер-клас, тренінг, конференція, онлайн-тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, а також вироблення певних навичок у досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Курсу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають, у тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет та зміст Курсу, перелік учасників, лекторів, тренерів та ін.;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Курсу;

1.8.3. Вартість Курсу та порядок його сплати тощо.

1.9. Відтворення Курсу – дистанційна форма доступу Користувача до Курсу, за якої здійснюється створення та відкриття копії Курсу (частини Курсу) у цифровій формі на Пристрої Користувача без збереження в пам'яті Пристроїв Користувача.

1.10. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку та зображення як стаціонарне, так і переносне, яке має можливість доступу до мережі Інтернет.2. Предмет договору.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві консультаційні послуги у сфері інформаційних технологій, а саме – організацію проходження та участь Користувача в Курсах Виконавця на платній та/або безкоштовній основі відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю вартість Курсу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст курсу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем знань та навичок, отриманих внаслідок надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання таких знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. Умови надання послуг.

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції за особистої присутності Користувача (майстер-клас, тренінг, бізнес-сніданок тощо) або у формі дистанційного відтворення Курсу (вебінар, онлайн-тренінг) на Пристрої Користувача у прямій трансляції відповідно до Програми Курсу , що розміщена у відповідному розділі Сайту Виконавця.

3.2. Користувач самостійно обирає Курс на сайті Виконавця відповідно до відповідної Програми та здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з подальшою повною або частковою оплатою Користувачем вартості відповідного Курсу і означає повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов цієї Оферти та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.4. Якщо Курс надається у дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яке буде розміщено в особистому кабінеті Користувача на Сайті Виконавця.

3.5. Послуга вважається здійсненою з моменту виконання Виконавцем усіх дій, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

4. Права та обов'язки Виконавця:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Самостійно організовувати процес надання Послуг Користувачеві, визначати всі необхідні умови надання Послуг на власний розсуд.

4.1.2. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

4.1.3. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Курсу.

4.1.4. Скасувати, переривати чи переносити будь-які Курси, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік учасників та інші параметри з обов'язковим повідомленням Користувача.

4.1.5. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Прийняти від Користувача заявку на надання Послуг, заповнену на Сайті Виконавця.

4.2.2. Надавати Користувачеві Послуги відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.

4.2.3. Інформувати Користувача про правила та вимоги до організації надання послуг, вимоги щодо їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.4. Розробити Програму Курсу, яка відповідає умовам цього Договору.

4.2.5. За потреби забезпечити Користувача всіма необхідними матеріалами та інформацією для проходження Курсу.

4.2.6. У випадках, передбачених Програмою Курсу, видати електронний сертифікат, що підтверджує проходження Користувачем відповідного Курсу.

5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Курсу та цієї Оферти.

5.1.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження курсу. Звертатись до Виконавця з питань, пов'язаних із наданням Послуг.

5.1.3. Будь-коли знайомитись з діючими Програмами Курсів на Сайті Виконавця.

5.1.4. У випадках, передбачених Програмою Курсу, отримати електронний сертифікат, що підтверджує проходження Користувачем відповідного Курсу

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Вказувати достовірну, повну та точну інформацію про себе під час заповнення заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація у заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв'язку з Користувачем та надання послуг за цим Договором.

5.2.2. Своєчасно вносити плату за послуги у розмірах та у строки, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.

5.2.3. Утримуватись у процесі проходження Курсу від дій, які:

  • порушують вимоги чинного законодавства, ображають інших учасників Курсу, у тому числі, але не обмежуючись пропагувати ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознакою, використовувати нецензурні висловлювання та/або гучні розмови, створювати шум за допомогою різних пристроїв тощо д.

  • можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам чи лекторам (тренерам тощо) брати участь у Курсі та отримувати інформацію у процесі його проходження.

  • можуть призвести до пошкодження майна інших Користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників чи користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.

  • принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших Користувачів, запрошених осіб чи лекторів, у тому числі, але не обмежуючись шляхом розміщення інформації в Інтернеті, друкованих виданнях, розсилках чи будь-яким іншим публічним способом.

  • виявляються у використанні аудіо- та відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без нього.

5.2.4. Виконувати вимоги чинного законодавства та вимоги Договору, пов'язані з наданням послуг.

5.2.5. Створювати та використовувати лише один обліковий запис і не надсилати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього. Негайно сповістити Виконавця про випадки втрати або розкрадання даних доступу до облікового запису.

5.2.6. Чи не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця. Надання Послуг не надає Користувачеві прав інтелектуальної власності на послуги або матеріали, що використовуються.

6. Вартість послуг та порядок оплати.

6.1. Загальна вартість послуг, наданих Користувачеві за цим Договором, складається із загальної суми сплачених Користувачем Курсів.

6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем у відповідній Програмі, яка розміщується на Сайті Виконавця або повідомляється менеджером Виконавця особисто Користувачеві.

6.3. Вартість передбачених цим Договором послуг оплачується Користувачем на умовах 100% передоплати шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті, якщо інше не передбачено відповідною Програмою Курсу.

6.4. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору з ініціативи Виконавця – Виконавець повертає кошти лише за ті Курси, які оплачені Користувачем, але не були проведені Виконавцем.

6.6. Вартість Курсу встановлюється на весь термін його проходження та не може змінюватись з моменту отримання оплати Користувача Виконавцем.

6.7. Клієнт може претендувати на повернення грошей за невикористані послуги у таких випадках:

6.7.1. Термін оплати – до моменту надання послуги.

6.7.2. Термін подання запиту про повернення – за 7 днів до надання послуги.

6.7.3. Усі запити про повернення оформляються письмово (електронно).

6.7.4. Запити про повернення обробляються протягом 3 робочих днів із моменту подання письмової заяви.

6.7.5. 4. При будь-якому поверненні віднімається 10% вартості послуги (податок і сервісний збір).

6.7.6. Повернення не здійснюються при поданні заяви менше ніж 7 днів до надання послуги.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2. Послуги Виконавця та всі пов'язані матеріали надаються «як є», без явних гарантій. Виконавець не надає жодних гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і порушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту. Крім того, Виконавець відмовляється від відповідальності, пов'язаної з доступом Користувача до послуг та пов'язаних матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг та пов'язаних матеріалів та використовує їх на власний ризик.

7.3. У максимально дозволений законодавством мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, опосередковані або прямі збитки, прямо чи опосередковано втрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до послуг та їх використанням або неможливістю такого доступу чи використання;

б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Користувача за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не лише призупинити надання послуг до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставах, викладених у п. 9.3 цього Договору. Договору.

7.6. Усі матеріали Курсів є об'єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, тобто їх відтворення, розповсюдження, публічний показ, імпорт оригіналу або екземплярів матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загальної інформації таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця та у будь-який час на власний вибір, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора та Виконавця на ці матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. Відповідно до цього Договору використання Користувачем матеріалів Курсу допускається лише з метою ознайомлення з ними. Інші цілі та форми використання матеріалів Курсу вимагають обов'язкової письмової згоди з боку автора матеріалу та Виконавця.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо. д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, на яку він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження настання форс-мажорних обставин.

8.3. Сторона, для якої настали зазначені обставини, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати відповідні підтверджуючі документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 (три) місяці кожна із Сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

Дія цього Договору припиняється:

9.1. По згоді сторін.

9.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується на внесення відповідних змін до Договору.

9.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п. 5.2. Оферти.

9.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач дає згоду на використання та обробку своїх персональних даних (персональних даних своїх співробітників) в адміністративно-правових та комерційних цілях. Згода надається щодо персональних даних на здійснення будь-яких дій, допустимих згідно із законодавством і які необхідні для виконання цього Договору, включаючи: збирання, систематизацію, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), включаючи транскордонну передачу, знеособлення, блокування, знищення; з використанням та без використання засобів автоматизації як способів обробки персональних даних.

При цьому Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах для виконання вимог законодавства та цих договірних зобов'язань з дотриманням вимог чинного законодавства.

11. Термін дії Оферти.

11.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначено безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. Прикінцеві положення.

12.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись шляхом переговорів.

12.2. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований та діє згідно із законодавством України.

12.3. Місцем вчинення правочину та місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, зазначене у розділі 13 цього Договору.

12.4. Акцентуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції відповідних судів України

12.5. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти або її будь-якої частини.

12.6. Сторони цього Договору вирішили, що у разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір без включення до нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. У цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконної) частини до Договору вона б його не уклала.

12.7. Все викладене складає єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції та заяви, укладені або висловлені Сторонами на предмет Договору в усній чи письмовій формі.

12.8. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

13. Реквізити Виконавця.

Фізична особа-підприємець: Неклонська Євгенія Ігорівна

ІПН: 3409303722

Юридична адреса: 1039, Харківська обл., м.Харків, вул. Баварська 7, кв.10

Фактична адреса: 1039, Харківська обл., м.Харків, вул. Баварська 7, кв.10

Тел/факс: 38 097 92 87 084

Банківські реквізити: 353510050000026003609089600

у АТ "Укрсіббанк" м. Київ

РНОКВП: 2683613603

Тел.: +380661842447

Чому ми все це робимо?

  • Маємо досвід і потребу робити світ кращим, людей мудрішими, компанії багатшими
  • Готові братися за складні проекти і рости разом з Замовником
  • Переконані, що якісний менеджмент - це основний мотиваційний фактор для персоналу, а професійний HRM - цінний партнер в бізнесі
  • Віримо, що людей і компанії можна якісно розвивати
  • Щиро любимо те, що робимо!

Будьте в курсі навчальних

заходів

info@hrs.in.ua

* Заповнивши форми на цьому сайті, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 за №2297 -VI, Ви надаєте згоду збирати, обробляти, накопичувати, зберігати і використовувати свої персональні дані в картотеках та / або за допомогою інформаційно- телекомунікаційних систем *

Быстрые ссылки: